viernes, 4 de noviembre de 2011

10-N: Concentració interestatal enfront la seu del PSOE i posterior marxa fins la seu del PP

CLAUS DEL 'COPAGO SANITARI'

L'objectiu amb la introducció de qualsevol tipus de copagament compliria un clar objectiu.
Persuadir al ciutadà cap al paradigma privatitzador: “ la sanitat cal pagar-la”.

Se'ns vol conduir cap al model de mercat USA, on els especuladors pretenen aconseguir beneficis econòmics enormes amb un producte segur: “ l'estat de salut de les persones “

Els comptes de les arques de sanitat estan “ sanes” , però s'ha iniciat una campanya de bombardeig informatiu des de les elits polític-financeres per a implantar la idea que “ la sanitat tal com la coneixem és insostenible “.

Amb la introducció del copago pagarien més els més malalts;
• Els majors de 65 anys
• Els crònics i malalts amb patologia degenerativa

Tots dos grups amb les rendes o pensions més baixes.
A més el 57% dels assalariats tenen salaris per sota dels 1000 e.
El Ministeri de Sanitat ha fet càlculs: Si es pagaren 10 euros per cada consulta al metge de capçalera i 15 pel de urgències , la quantitat recaptada anualment no arribaria ni al 1% de la despesa sanitària anual.
Com a evidència la dada, el copago NO SUPOSA uns ingressos notoris ni necessaris per a les arques de l'Estat. És una maniobra de preparació a un escenari de " mercantilització de la sanitat".
Es pot guanyar en eficiència en sanitat?
• El 70% del consum de recursos sanitaris depèn directament de les decisions dels metges; el 30% de la despesa en proves d'imatge per ejm està INJUSTIFICAT.
• LA DESPESA FARMACÈUTICA a Espanya supera amb molt a la despesa en altres països de l'entorn; 30% enfront del 17%
• A Espanya patim un frau fiscal del 23% del PIB
• La càrrega impositiva a Espanya és de les més baixes de la UE ( 35 % enfront del 44 %).
• Malgrat els bons resultats en salut , la despesa sanitària espanyola és de les més baixes d'Europa.
La introducció del *copago seria d'una injustícia manifesta, ja que dinamitaría els principis d'universalitat, equitat i gratuïtat en els quals es va inspirar.
Hi hauria dos tipus d'espanyols ;
els que puguen pagar-se l'atenció i els que no puguen.

No al copago
Derogació de la 15/ 97 que dóna cabuda al lucre en sanitat
Per una sanitat pública , gratuïta i eficient, amb participació ciutadana en la gestió

10 NOV , 19.30H CONCENTRACIÓ INTERESTATAL ENFRONT LA SEU DEL PSOE I POSTERIOR MARXA FINS LA SEU DEL PP.


COORDINADORA ANTIPRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT - PAIS VALENCIÀ


CLAVES DEL 'COPAGO SANITARIO':

El objetivo con la introducción de cualquier tipo de copago cumpliría un claro objetivo ;

Persuadir al ciudadano hacia el paradigma privatizador: “ la sanidad hay que pagarla”.

Se nos quiere conducir hacia el modelo de mercado USA, donde los especuladores pretenden conseguir beneficios económicos enormes con un producto seguro: “ el estado de salud de las personas “

Las cuentas de las arcas de sanidad están “ sanas” , pero se ha iniciado una campaña de bombardeo informativo desde las élites político-financieras para implantar la idea de que “ la sanidad tal y como la conocemos es insostenible “.

Con la introducción del copago pagarían más los más enfermos;

· Los mayores de 65 años

· Los crónicos y enfermos con patología degenerativa

Ambos grupos con las rentas o pensiones más bajas.

Además el 57% de los asalariados tienen salarios por debajo de lo 1000 e.

El Ministerio de Sanidad ha hecho cálculos ;

Si se pagaran 10 euros por cada consulta al médico de cabecera y 15 por el de urgencias , la cantidad recaudada anualmente no llegaría ni al 1% del gasto sanitario anual.

Como evidencia el dato, el copago NO SUPONE unos ingresos notorios ni necesarios para las arcas del Estado. Es una maniobra de preparación a un escenario de mercantilización de la sanidad.

¿ Se puede ganar en eficiencia en sanidad?

· El 70% del consumo de recursos sanitarios depende directamente de las decisiones de los médicos; el 30% del gasto en pruebas de imagen por ejm esta INJUSTIFICADO.

· EL GASTO FARMACÉUTICO en España supera con mucho al gasto en otros países del entorno; 30% frente al 17%

· En España padecemos un fraude fiscal del 23% del PIB

· La carga impositiva en España es de las más bajas de la UE ( 35 % frente al 44 %).

· A pesar de los buenos resultados en salud , el gasto sanitario español es de los más bajos de Europa.

La introducción del copago seria de una injusticia manifiesta, ya que dinamitaría los principios de universalidad, equidad y gratuidad en los que se inspiró.

Habría dos tipos de españoles ; los que puedan pagarse la atención y los que no puedan.No al copago
Derogación de la 15/ 97 que da cabida al lucro en sanidad
Por una sanidad pública , gratuita y eficiente, con participación ciudadana en la gestión.
COORDINADORA ANTIPRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT - PAIS VALENCIÀ