martes, 24 de enero de 2012

CGT inicia en la Generalitat la campanya “Anem a destapar el saqueig”.

La Confederació General del Treball ha començat una campanya de denúncia del balafiament i desviament de fons públics a interessos privats. L’objectiu és exigir responsabilitats jurídiques i penals als gestors de la Generalitat Valenciana.

CGT s’ha proposat destapar fins a l’últim cas de saqueig i ho farà en successius lliuraments. A més d’exigir la derogació immediata del Decrete-Llei 1/2012 (CGT no accepta cap retallada dels salaris dels treballadors perquè no són responsables del dèficit), el sindicat proposa que es duga a terme una auditoria que aclarisca a qui s’ha destinat els diners públics.La primera dels lliuraments, feta efectiva avui entre els treballadors i els mitjans de comunicació, versa sobre l’empresa pública VAERSA, adscrita a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient.
Tal com assenyala l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l’any 2010 “Igual que en exercicis anteriors, en 2010 s’han comptabilitzat despeses en concepte de serveis d’assessoria i defensa jurídica, per un import conjunt de 335.135 euros, sense prèvia formalització contractual i, per tant, sense atendre a l’establit en les normes generals de contractació del sector públic i als principis licitatoris previstos en l’article 175 de la LCSP”.

Així mateix, l’informe del mateix organisme de l’any 2009 diu “Igual que en exercicis anteriors, s’han comptabilitzat despeses en concepte de serveis d’assessoria i defensa jurídica, per import de 320.000 euros, sense que s’haja formalitzat un contracte que regule la prestació del servei i, per tant, sense atenir-se a l’establit en la LCSP”.

CGT apunta que la llavors Conselleria de Territori i Habitatge i VAERSA van signar el 2 de febrer de 2006 un conveni perquè els Lletrats de la Generalitat realitzaren funcions d’assessorament jurídic i defensa en judici per a VAERSA, per la quantitat de 3.600 euros anuals, revisables anualment d’acord amb l’IPC. En definitiva VAERSA paga 335.135 euros per un servei que li podria haver costat 3.600 euros a l’any. És evident que amb els diners regalats es podria evitar la retallada d’uns quants funcionaris de la Conselleria.
En aquest sentit, CGT exigeix que la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi ambient, com a presidenta del consell d’administració de VAERSA, diga públicament als funcionaris de la Generalitat retallats i als ciutadans qui o qui són les persones a les quals s’ha adjudicat a dit aqueixos contractes i que es depuren responsabilitats. I si no actua immediatament, s’exigirà que ho facen els Tribunals de Justícia.
D’altra banda, el sindicat fa una crida a la mobilització dels treballadors de la funció pública per a frenar el descontrol actual que afecta a la Generalitat i que posa en greu risc la prestació de serveis públics essencials com la sanitat, l’educació o les prestacions socials.

CGT-Generalitat Valenciana


La Confederació General del Treball (CGT) ha comenzado una campaña de denuncia del "despilfarro y desvío de fondos públicos a intereses privados" bajo el lema 'Vamos a destapar el saqueo', con el objetivo de "exigir responsabilidades jurídicas y penales a los gestores de la Generalitat".

CGT, según ha explicado en un comunicado, se ha propuesto destapar "hasta el último caso de saqueo y lo hará en sucesivas entregas" relacionadas con la Generalitat. Además, pretende exigir la derogación inmediata del decreto de recortes del Consell sobre el que CGT "no acepta ningún recorte de los salarios de los trabajadores porque no son responsables del déficit". El sindicato también propone que se lleve a cabo "una auditoría que aclare a quién se ha destinado el dinero público".

La primera de las entregas, hecha efectiva este viernes entre los trabajadores, se ha centrado sobre la empresa pública Vaersa, adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Tal y como señala el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del año 2010 "al igual que en ejercicios anteriores, en 2010 se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por un importe conjunto de 335.135 euros, sin previa formalización contractual y, por tanto, sin atender a lo establecido en las normas generales de contratación del sector público y a los principios licitatorios previstos en el artículo 175 de la LCSP".

Asimismo, el informe del mismo organismo del año 2009 dice "al igual que en ejercicios anteriores, se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por importe de 320.000 euros, sin que se haya formalizado un contrato que regule la prestación del servicio y, por tanto, sin atenerse a lo establecido en la LCSP".

CGT ha apuntado que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda y Vaersa firmaron el 2 de febrero de 2006 un convenio para que los Letrados de la Generalitat realizaran funciones de asesoramiento jurídico y defensa en juicio para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC.

El sindicato ha concluido que "Vaersa ha pagado 335.135 euros por un servicio que le podría haber costado 3.600 euros al año". "Es evidente que con el dinero regalado se podría evitar el recorte de unos cuantos funcionarios de la Conselleria", ha añadido.

En este sentido, CGT ha exigido que la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como presidenta del consejo de administración de Vaersa, "diga públicamente a los funcionarios de la Generalitat afectados por los recortes y a los ciudadanos, quiénes son las personas a las que se ha adjudicado a dedo esos contratos y que se depuren responsabilidades". En el caso de que no actúe inmediatamente, "se exigirá que lo hagan los tribunales".
Por otro lado, el sindicato ha hecho un llamamiento a la movilización de los trabajadores de la función pública para "frenar el descontrol" actual que afecta a la Generalitat y que pone en "grave riesgo" la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales.


CGT-Generalitat Valenciana