martes, 28 de octubre de 2014

CGT exigeix al Consell que actue immediatament contra la plaga de «Tomicus» en les pinedes que podria afectar a 150.000 arbres del País Valencià

La Confederació General del Treball denuncia la passivitat de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient en el control de la plaga de el “Tomicus” en les pinedes dels espais naturals valencians, i li exigeix que es prenga de debò i aportació els mitjans necessaris per a controlar la plaga que està delmant de forma preocupant les pinedes del País Valencià

Els tècnics forestals de la Conselleria adverteixen que la mortalitat de pins no ha fet més que començar, perquè la majoria dels pins que s’observen esgrogueint ja han sigut atacats pels insectes perforadors i són insalvables. Els tècnics estimen que podrien estar afectats uns 150.000 arbres, que moriran en els pròxims mesos. Per a entendre la magnitud del problema, la mort de tal nombre d’arbres equivaldria als pins cremats en un incendi de més de 350 hectàrees.

Els pins morts fins ara estan afectats per l’escarabat perforador Orthotomicus, que ataca els pins a l’estiu, però quan arribe el fred començarà a atacar el Tomicus, un altre escarabat perforador més agressiu que l’anterior.

S’apunta al fet que la causa és la sequera, que afebleix els pins, afavorint l’atac dels insectes, però el que no s’ha dit per part de la Conselleria és que fa dos anys que els membres de les tres brigades de control de plagues forestals de VAERSA (una per província) van ser acomiadats afectats per l’ERO, i que els tècnics que encara treballen estan alertant del problema des de fa 6 mesos.

Només ara, quan ha eixit la notícia en la premsa reiteradament, la Conselleria comença a dir que fa alguna cosa.

Ara com ara l’única cosa que s’ha fet és posar 130 paranys amb atraurents per a capturar als insectes en tot el País Valencià, la Conselleria anuncia la col·locació de 60 més, mentre que els tècnics estimen, com a quantitat mínima, perquè tinguera efecte, almenys cinc vegades més. Cal dir que aquests paranys valen 120 euros i una part són reciclades, per la qual cosa la Conselleria no s’ha gastat ni 25.000 euros. També exigim a la Conselleria que explique en què consisteixen les 4 unitats de treball que diuen haver destinat a la plaga, ja que no consta la contractació de nou personal.

Ara podem veure l’efecte de les retallades de personal i de mitjans per part del Consell, ja que si s’hagueren controlat els focus de perforadors amb personal i mitjans suficients fa uns mesos, quan es van detectar els primers símptomes, les seues poblacions no s’haurien disparat i no estaríem en aquesta situació.

El Consell comet els mateixos errors que quan va retallar els mitjans en prevenció i extinció d’incendis forestals, que va tenir com a conseqüència un increment important dels incendis, ara haurem d’assistir a la mort de centenars de milers de pins com a conseqüència d’haver eliminat les brigades que treballaven en el control de plagues forestals, i al final amb presses i de mala manera tornar a contractar personal per a atallar amb garanties la plaga.

La principal mesura per a controlar l’expansió de la plaga va a ser l’eliminació dels arbres afectats i açò es farà a través d’empreses forestals.

La CGT adverteix que va a mirar amb lupa la contractació del personal destinat al control de la plaga per a comprovar que es té en compte al personal acomiadat en el seu moment, i que es compleixen els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat per a la seua selecció, com hauria d’haver fet sempre la Conselleria i VAERSA, però que no ha sigut així.

Així mateix, CGT va a fer un seguiment quines són les empreses forestals a les quals se cedeix l’aprofitament de la fusta dels milers d’arbres afectats, perquè ens temem que, després de mesos d’inactivitat de la Conselleria, ara ens vindran amb procediments d’urgència sense publicitat i adjudicacions a dit per a beneficiar als empresaris amics.

Per a CGT existeix una plaga encara més perillosa, que ens afecta des de fa quasi 20 anys, una plaga que ha esquilmat el territori valencià i ha abandonat l’interès general dels seus ciutadans i ciutadanes, eixa plaga es diu Partit Popular, la gestió del qual al capdavant del Consell, ha derivat en la incompetència absoluta. La seua gestió ineficaç, negligent, balafiadora i corrupta ens ha portat a la impossibilitat de gestionar qualsevol assumpte públic amb un mínim d’eficàcia. El caos i descontrol en la gestió del públic és el dia a dia en el Consell del PP. I açò afecta als treballadors i treballadores del Consell que pateixen a uns gestors directius incompetents, llastrats per la corrupció.

CGT va a exigir responsabilitats davant els Tribunals, perquè anem a demostrar que els danys que s’estan produint al medi ambient, i tots els que deriven de l’abandó i retallades en els serveis públics, com els casos de la sanitat, l’atenció als discapacitats, als nostres majors, i un llarg etcètera, té una causa molt clara, la negligència, el balafiament i la corrupció en la gestió.

Sindicat d’Administració Pública de València de CGT

València, 28 octubre 2014

Comunicado de prensa

CGT EXIGE AL CONSELL QUE ACTÚE DE INMEDIATO CONTRA LA PLAGA DEL “TOMICUS” EN LOS PINARES QUE PODRÍA AFECTAR A 150.000 ÁRBOLES DEL PAÍS VALENCIANO

La Confederació General del Treball denuncia la pasividad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el control de la plaga del “Tomicus” en los pinares de los espacios naturales valencianos, y le exige que se tome en serio y aporte los medios necesarios para controlar la plaga que está diezmando de forma preocupante los pinares del País Valenciano

Los técnicos forestales de la Conselleria advierten que la mortalidad de pinos no ha hecho más que empezar, porque la mayoría de los pinos que se observan amarilleando ya han sido atacados por los insectos perforadores y son insalvables. Los técnicos estiman que podrían estar afectados unos 150.000 árboles, que morirán en los próximos meses. Para entender la magnitud del problema, la muerte de tal número de árboles equivaldría a los pinos quemados en un incendio de más de 350 hectáreas.

Los pinos muertos hasta ahora están afectados por el escarabajo perforador Orthotomicus, que ataca los pinos en verano, pero cuando llegue el frio comenzará a atacar el Tomicus, otro escarabajo perforador más agresivo que el anterior.

Se apunta a que la causa es la sequía, que debilita los pinos, favoreciendo el ataque de los insectos, pero lo que no se ha dicho por parte de la Conselleria es que hace dos años que los miembros de las tres brigadas de control de plagas forestales de VAERSA (una por provincia) fueron despedidos afectados por el ERE, y que los técnicos que todavía trabajan están alertando del problema desde hace 6 meses.

Sólo ahora, cuando ha salido la noticia en la prensa reiteradamente, la Conselleria comienza a decir que hace algo.

Por ahora lo único que se ha hecho es poner 130 trampas con atrayentes para capturar a los insectos en todo el País Valenciano, la Conselleria anuncia la colocación de 60 más, mientras que los técnicos estiman, como cantidad mínima, para que tuviera efecto, al menos cinco veces más. Hay que decir que estas trampas valen 120 euros y una parte son recicladas, por lo que la Conselleria no se ha gastado ni 25.000 euros. También exigimos a la Conselleria que explique en qué consisten las 4 unidades de trabajo que dicen haber destinado a la plaga, puesto que no consta la contratación de nuevo personal.

Ahora podemos ver el efecto de los recortes de personal y de medios por parte del Consell, ya que si se hubieran controlado los focos de perforadores con personal y medios suficientes hace unos meses, cuando se detectaron los primeros síntomas, sus poblaciones no se habrían disparado y no estaríamos en esta situación.

El Consell comete los mismos errores que cuando recortó los medios en prevención y extinción de incendios forestales, que tuvo como consecuencia un incremento importante de los incendios, ahora tendremos que asistir a la muerte de centenares de miles de pinos como consecuencia de haber eliminado las brigadas que trabajaban en el control de plagas forestales, y al final con prisas y de mala manera volver a contratar personal para atajar con garantías la plaga.

La principal medida para controlar la expansión de la plaga va a ser la eliminación de los árboles afectados y esto se hará a través de empresas forestales.

La CGT advierte que va a mirar con lupa la contratación del personal destinado al control de la plaga para comprobar que se tiene en cuenta al personal despedido en su día, y que se cumplen los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad para su selección, como debería haber hecho siempre la Conselleria y VAERSA, pero que no ha sido así.

Asimismo, CGT va a hacer un seguimiento de quienes son las empresas forestales a las que se cede el aprovechamiento de la madera de los miles de árboles afectados, porque nos tememos que, después de meses de inactividad de la Conselleria, ahora nos vendrán con procedimientos de urgencia sin publicidad y adjudicaciones a dedo para beneficiar a los empresarios amigos.

Para CGT existe una plaga todavía más peligrosa, que nos afecta desde hace casi 20 años, una plaga que ha esquilmado el territorio valenciano y ha abandonado el interés general de sus ciudadanos y ciudadanas, esa plaga se llama Partido Popular, cuya gestión al frente del Consell, ha derivado en la incompetencia absoluta. Su gestión ineficaz, negligente, despilfarradora y corrupta nos ha llevado a la imposibilidad de gestionar cualquier asunto público con un mínimo de eficacia. El caos y descontrol en la gestión de lo público es el día a día en el Consell del PP. Y ello afecta a los trabajadores y trabajadoras del Consell que sufren a unos gestores directivos incompetentes, lastrados por la corrupción.

CGT va a exigir responsabilidades ante los Tribunales, porque vamos a demostrar que los daños que se están produciendo al medio ambiente, y todos los que derivan del abandono y recortes en los servicios públicos, como los casos de la sanidad, la atención a los discapacitados, a nuestros mayores, y un largo etcétera, tiene una causa muy clara, la negligencia, el despilfarro y la corrupción en la gestión.

Sindicato de Administración Pública de Valencia de CGT

Valencia, 28 octubre 2014