lunes, 1 de junio de 2015

CGT exigeix a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública la paralització del procediment de contractació del servei de neteja del Complex Administratiu 9 d’Octubre

El sindicat demana al nou Consell que reconsidere al seu torn tot el procediment de renovació del servei de neteja de la ciutat administrativa de la Generalitat Valenciana. L’adjudicació d’aquest contracte pot suposar l’acomiadament de més del 50% de la plantilla de treballadores, com a conseqüència d’una dràstica reducció del nombre d’hores destinades al servei de neteja previstes en el nou Plec de contractació aprovat per la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. La decisió de la Conselleria va ser reduir el pressupost de neteja a la meitat

El contracte està pendent d’adjudicar-se, després de resoldre’s un recurs a favor de l’empresa GrupoNet, que va ser exclosa de la licitació per baixa temerària (rebaixa de preu excessiva). Aquesta empresa va oferir un preu per hora extra inferior al previst en el conveni col·lectiu del sector.

Les mobilitzacions de les treballadores de neteja de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre contra els acomiadaments i la precarització de les seues condicions laborals van començar el 23 de setembre de 2014, i han sigut un exemple de lluita per mantenir el seu treball i per dignificar les seues condicions laborals, front a l’actitud del Consell del PP que s’ha encebat a retallar drets als col·lectius de treballadors/es més desfavorits, mentre la política de personal de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública ha sigut d’absolut malbaratament quant a l’increment del personal eventual col·locat a dit, que pràcticamente no ha patit retallades.

Arran d’un escrit presentat per CGT (Confederació General del Treball), en el qual s’assenyalaven les deficiències i irregularitats del Plec, la Conselleria d’Hisenda ha reconegut l’existència d’un error en el càlcul dels metres quadrats a netejar, de manera que faltarien uns 3000 m2, estant la Conselleria pendent de realitzar una proposta de modificació del contracte que contemple eixos 3000 m2.

No obstant açò, CGT segueix entenent que les condicions del Plec són insuficients per a realitzar les tasques de neteja adequades, i en açò coincideixen responsables de la gestió del Complex, que entenen igualment l’enorme dificultat per a la realització adequada del servei amb les hores establides en el Plec.

Per açò, davant l’imminent canvi de Govern, CGT sol·licita a la Conselleria que paralitze el contracte, amb la finalitat de que es puga estudiar i reconsiderar les condicions de l’actual Plec de contractació que conté greus deficiències que impedeixen prestar adequadament el servei de neteja en el Complex Administratiu.

Finalment, CGT destaca que s’acaba d’estimar el recurs que va presentar l’empresa GrupoNet, el gerent de la qual és Luis Ángel Mateo Miralles, Regidor del PP i tinent d’alcalde en l’Ajuntament d’Elx. Repeteix com a regidor del PP després de les eleccions 2015.

Gabinet de Premsa CGT-PV

Nota de prensa

CGT exige a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública la paralización del procedimiento de contratación del servicio de limpieza del Complejo Administrativo 9 de octubre

El sindicato pide al nuevo Consell que reconsidere a su vez todo el procedimiento de renovación del servicio de limpieza de la ciudad administrativa de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de este contrato puede suponer el despido de más del 50% de la plantilla de trabajadoras, como consecuencia de una drástica reducción del número de horas destinadas al servicio de limpieza previstas en el nuevo Pliego de contratación aprobado por la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. La decisión de la Conselleria fue reducir el presupuesto de limpieza a la mitad

El contrato está pendiente de adjudicarse, tras resolverse un recurso a favor de la empresa GrupoNet, que fue excluida de la licitación por baja temeraria (rebaja de precio excesiva). Esta empresa ofertó un precio por hora extra inferior a lo previsto en el convenio colectivo del sector.

Las movilizaciones de las trabajadoras de limpieza de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre contra los despidos y la precarización de sus condiciones laborales comenzaron el 23 de septiembre de 2014, y han sido un ejemplo de lucha por mantener su trabajo y por dignificar sus condiciones laborales, frente a la actitud del Consell del PP que se ha cebado en recortar derechos a los colectivos de trabajadores/as más desfavorecidos, mientras la política de personal de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública ha sido de absoluto derroche en cuanto al incremento del personal eventual colocado a dedo, que apenas ha sufrido recortes.

A raíz de un escrito presentado por CGT (Confederació General del Treball), en el que se señalaban las deficiencias e irregularidades del Pliego, la Conselleria de Hacienda ha reconocido la existencia de un error en el cálculo de los metros cuadrados a limpiar, de forma que faltarían unos 3000 m2, estando la Conselleria pendiente de realizar una propuesta de modificación del contrato que contemple esos 3000 m2.

No obstante, CGT sigue entendiendo que las condiciones del Pliego son insuficientes para realizar las tareas de limpieza adecuadas, y en ello coinciden responsables de la gestión del Complejo, que entienden igualmente la enorme dificultad para la realización adecuada del servicio con las horas establecidas en el Pliego.

Por ello, ante el inminente cambio de Gobierno, CGT solicita a la Conselleria que paralice el contrato, con el fin de que se pueda estudiar y reconsiderar las condiciones del actual Pliego de contratación que adolece de graves deficiencias que impiden prestar adecuadamente el servicio de limpieza en el Complejo Administrativo.

Finalmente, CGT destaca que se acaba de estimar el recurso que presentó la empresa GrupoNet, cuyo gerente es Luis Ángel Mateo Miralles, Concejal del PP y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Elche. Repite como concejal del PP tras las elecciones 2015.

Gabinete de Prensa CGT-PV

1 de junio de 2015