lunes, 3 de agosto de 2015

El Govern aplica la Llei Mordassa al Secretari General de CGT Castelló per una mobilització contra la Llei un dia abans de la seua entrada en vigor

El passat 30 de juny, van tenir lloc desenes de concentracions en diferents localitats de l’Estat espanyol en protesta per l’entrada en vigor, que es va produir l’1 de juliol, de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa. Tal com van denunciar llavors els diferents moviments socials, entre ells la CGT, la reforma legislativa promoguda pel Govern cerca silenciar la creixent resposta social

Subdelegació del Govern a Castelló no ha tardat ni un mes a posar en pràctica una Llei elaborada ex profeso per a fer callar les veus crítiques, especialment les organitzades.

Amb data 23 de juliol de 2015, la Unitat d’infraccions administratives d’aquest organisme ha remès a Joan Piñana, Secretari General de la Confederació General del Treball a Castelló, la notificació de “iniciació de procediment sancionador” per, segons denúncia de la Comissaria Provincial de la capital de la Plana, començar una manifestació quan “només havia sol·licitat autorització per a una concentració en la plaça de Maria Agustina”.

D’aquesta forma, “la multa que pot correspondre és de 301 euros”. Front a la sanció, en el document consten diverses opcions: al·legar en el termini de quinze dies; pagar anticipadament la sanció econòmica o esperar a la resolució l’expedient.

No obstant açò, i ací entra l’aplicació de la Llei Mordassa, en un document adjunt amb assumpte “pagament reduït”, s’especifica que “els procediments sancionadors iniciats” abans de la seua entrada en vigor “es regiran per la Legislació anterior”, llevat que aquella “continga disposicions més favorables per a l’interessat”.

Així, s’ofereix a Joan Piñana seguir per el “procediment abreujat” pel qual, si en el termini de quinze dies efectua el pagament del 50 per cent de la sanció, es produeixen les següents conseqüències: reducció del 50 per cent de l’import de la sanció de multa; renúncia a formular al·legacions i terminació del procediment.

En aquest sentit, el Secretari General de CGT-Castelló, que ha sigut sancionat en diverses ocasions en l’exercici de la seua labor sindical i social tant per part de la direcció de l’empresa en la què treballa, Correos, com per Subdelegació de Govern, assenyala: “Sempre que han tractat d’imposar-me una sanció he al·legat i lluitat per posar en evidència la injustícia que suposa castigar a una persona o organització que, com és el cas de CGT, pugna legítimament per que es respecten els drets de les persones. I els tribunals m’han donat la raó. La Llei Mordassa, pel seu propi contingut i pel seu intent de suborn per a evitar fins i tot els recursos legals, mostra amb tota la seua cruesa l’última retallada legislativa de caràcter purament feixista”.

La CGT de Castelló informa en un comunicat que ha posat en mans dels seus serveis jurídics aquest nou “muntatge repressiu” contra el sindicat, similar a l’ocorregut l’any passat arran de la celebració del Primer de Maig. I és que, puntualitza el sindicat, “El poder, el sistema, amb tot el seu aparell, amb tots els cossos i forces repressives, amb totes les eines legals i no legítimes, està incrementant de forma molt significativa la repressió directa contra les persones, organitzacions i moviments, que estem exercint de forma organitzada els nostres drets i llibertats com són el dret a la vaga, a la manifestació, a la llibertat d’expressió i protesta”.

Les multes contemplades en la Llei Mordassa, l’ONU i el Consell d’Europa ja van declarar abusiu el seu projecte de llei, van dels 100 als 600.000€ per “infraccions” tals com ocupar la via pública, impedir un desnonament o resistència a l’autoritat.

Gabinet de Premsa CGT-PV

31 de juliol de 2015

Castellano

Nota de prensa

El Gobierno aplica la Ley Mordaza al Secretario General de CGT Castelló por una movilización contra la Ley un día antes de su entrada en vigor

El pasado 30 de junio, tuvieron lugar decenas de concentraciones en distintas localidades del Estado español en protesta por la entrada en vigor, que se produjo el 1 de julio, de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Tal y como denunciaron entonces los distintos movimientos sociales, entre ellos la CGT, la reforma legislativa promovida por el Gobierno busca silenciar la creciente respuesta social

Subdelegación del Gobierno en Castelló no ha tardado ni un mes en poner en práctica una Ley elaborada ex profeso para acallar las voces críticas, especialmente las organizadas.

Con fecha 23 de julio de 2015, la Unidad de infracciones administrativas de este organismo ha remitido a Joan Piñana, Secretario General de la Confederació General del Treball en Castelló, la notificación de “iniciación de procedimiento sancionador” por, según denuncia de la Comisaría Provincial de la capital de La Plana, comenzar una manifestación cuando “sólo había solicitado autorización para una concentración en la plaza de Maria Agustina”.

De esta forma, “la multa que puede corresponder es de 301 euros”. Frente a la sanción, en el documento constan varias opciones: alegar en el plazo de quince días; pagar anticipadamente la sanción económica o esperar a la resolución el expediente.

Sin embargo, y aquí entra la aplicación de la Ley Mordaza, en un documento adjunto con asunto “pago reducido”, se especifica que “los procedimientos sancionadores iniciados” antes de su entrada en vigor “se regirán por la Legislación anterior”, salvo que aquélla “contenga disposiciones más favorables para el interesado”.

Así, se ofrece a Joan Piñana seguir por el “procedimiento abreviado” por el cual, si en el plazo de quince días efectúa el pago del 50 por ciento de la sanción, se producen las siguientes consecuencias: reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa; renuncia a formular alegaciones y terminación del procedimiento.

En este sentido, el Secretario General de CGT-Castelló, que ha sido sancionado en varias ocasiones en el ejercicio de su labor sindical y social tanto por parte de dirección de la empresa en la que trabaja, Correos, como por Subdelegación de Gobierno, señala: “Siempre que han tratado de imponerme una sanción he alegado y luchado por poner en evidencia la injusticia que supone castigar a una persona u organización que, como es el caso de CGT, pugna legítimamente por que se respeten los derechos de las personas. Y los tribunales me han dado la razón. La Ley Mordaza, por su propio contenido y por su intento de soborno para evitar incluso los recursos legales, muestra con toda su crudeza el último recorte legislativo de carácter puramente fascista”.

La CGT de Castelló informa en un comunicado que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos este nuevo “montaje represivo” contra el sindicato, similar al ocurrido el año pasado a raíz de la celebración del Primero de Mayo. Y es que, puntualiza el sindicato, “El poder, el sistema, con todo su aparato, con todos los cuerpos y fuerzas represivas, con todas las herramientas legales y no legítimas, está incrementando de forma muy significativa la represión directa contra las personas, organizaciones y movimientos, que estamos ejerciendo de forma organizada nuestros derechos y libertades como son el derecho a la huelga, a la manifestación, a la libertad de expresión y protesta”.

Las multas contempladas en la Ley Mordaza, cuyo proyecto de Ley ya declararon abusivo la ONU y el Consejo de Europa, van de los 100 a los 600.000€ por “infracciones” tales como ocupar la vía pública, impedir un desahucio o resistencia a la autoridad.

Gabinete de Prensa CGT-PV

31 de julio de 2015