martes, 29 de septiembre de 2015

La CGT-PV exhorta al nou govern de la Generalitat a que modifique el reglament regulador que ha primat a patronal, CCOO i UGT, i demana siguen escoltades totes les forces sindicals

Comunicat de premsa

La notícia apareguda aquests dies sobre el reglament regulador de Participació i Col·laboració Institucional, que determina el repartiment de fons públics, entre patronal i els dos sindicats majoritaris, ha posat de manifest el repartiment injust i insolidari desenvolupat pel bipartidisme que ha governat en la Generalitat

Per a la Confederació General del Treball del País Valencià, és un reglament dissenyat per al suborn, basat en principis d’injustícia i insolidaritat, perquè destinen quantioses ajudes econòmiques a una organització patronal sobradamente solvent, i s’ha deixat d’atendre a la resta de sindicats que representen i defensen els drets dels treballadors i treballadores i, que a més, és la part més nombrosa i fràgil dins d’aquest escenari.Així es pot entendre les regressives signatures d’aquests sindicats majoritaris en reformes laborals, pactes estatals, Expedients de Regulació d’Ocupació i la resposta de conformisme que vénen oferint en els centres de treball. Han perdut la seua força gràcies a la “generositat” del poder establit. Han sigut massa ajudes, prestacions graciables i prebendes que els han generat una gran dependència i, encara que són moltes i molts els seus delegats, com no ha sigut gratis, avui, amb tota la seua estructura, són més febles que mai perquè no disposen de llibertat.

Partint que la Llei Orgànica de Llibertat Sindical ofereix per al desenvolupament i el lliure funcionament de l’activitat sindical la prestació corresponent segons representació, i que cada autonomia fa el seu propi repartiment en funció de la seua representació sindical, el País Valencià, a través d’aquest reglament regulador, afavoreix descaradament a la patronal i a CC.OO. i UGT que es reparteixen 5,3 milions, discriminant així a la resta d’altres forces sindicals. Aquesta dada ha eixit a la llum perquè el conseller d’Economia Sostenible ha pretès incloure en el repartiment a Intersindical, sindicat afí a la seua formació política.

La notícia és un escàndol que no ens sorprèn, perquè ha sigut la norma i en la CGT no anem a reclamar el que segurament, legítimament ens pertany, però sí volem posar l’accent en la necessitat de ser atesos, per tant, reclamem la nostra quota, però d’escolta.

El sindicalisme és independència i llibertat i solament així es pot entendre si volem ser respectats i respectades i representar amb dignitat a la classe treballadora.

Comitè Confederal CGT-PV
València, 28 setembre 2015

Comunicado de premsa

La CGT-PV exhorta al nuevo gobierno de la Generalitat a que modifique el reglamento regulador que ha primado a patronal, CCOO y UGT, y pide sean escuchadas todas las fuerzas sindicales

La noticia aparecida estos días sobre el reglamento regulador de Participación y Colaboración Institucional, que determina el reparto de fondos públicos, entre patronal y los dos sindicatos mayoritarios, ha puesto de manifiesto el reparto injusto e insolidario desarrollado por el bipartidismo que ha gobernado en la Generalitat

Para la Confederació General del Treball del País Valencià, es un reglamento diseñado para el soborno, basado en principios de injusticia e insolidaridad, porque destinan cuantiosas ayudas económicas a una organización patronal sobradamente solvente, y se ha dejado de atender al resto de sindicatos que representan y defienden los derechos de los/as trabajadores/as y, que además, es la parte más numerosa y frágil dentro de este escenario.

Así se puede entender las regresivas firmas de estos sindicatos mayoritarios en reformas laborales, pactos estatales, Expedientes de Regulación de Empleo y la respuesta de conformismo que vienen ofreciendo en los centros de trabajo. Han perdido su fuerza gracias a la “generosidad” del poder establecido. Han sido demasiadas ayudas, prestaciones graciables y prebendas que les han generado una gran dependencia y, aunque son muchas y muchos sus delegados, como no ha sido gratis, hoy, con toda su estructura, son más débiles que nunca porque no disponen de libertad.

Partiendo de que la Ley Orgánica de Libertad Sindical ofrece para el desarrollo y el libre funcionamiento de la actividad sindical la prestación correspondiente según representación, y que cada autonomía hace su propio reparto en función de su representación sindical, el País Valencià, a través de este reglamento regulador, favorece descaradamente a la patronal y a CC.OO. y UGT que se reparten 5,3 millones, discriminando así al resto de otras fuerzas sindicales. Este dato ha salido a la luz porque el conseller de Economía Sostenible ha pretendido incluir en el reparto a Intersindical, sindicato afín a su formación política.

La noticia es un escándalo que no nos sorprende, porque ha sido la norma y en la CGT no vamos a reclamar lo que seguramente, legítimamente nos pertenece, pero sí queremos hacer hincapié en la necesidad de ser atendidos/as, por tanto, reclamamos nuestra cuota, pero de escucha.

El sindicalismo es independencia y libertad y solo así se puede entender si queremos ser respetados/as y representar con dignidad a la clase trabajadora.

Comité Confederal CGT-PV
Valencia, 28 septiembre 2015