martes, 10 de noviembre de 2015

CSIF porta a judici a CGT i a la Generalitat després de revocar il·legalment als cinc membres del comitè d’empresa que no seguien els dictats de la companyia Marktel

El dimecres 11 de novembre, es celebrarà en el Jutjat social nº16 de València un judici contra la Confederació General del Treball i la Generalitat Valenciana promogut per CSIF i particulars sol·licitant l’anul·lació de la resolució de 6 d’agost de la Generalitat que donava la raó a CGT i negava la revocació dels cinc membres de CGT del Comitè d’empresa de Marktel Teleservicios, integrat també per dos delegats de CSIF i i altres dos d’UGT. El conflicte laboral es va desencadenar en “la pitjor empresa del sector en condicions laborals de la seua plantilla i de respecte als drets dels treballadors i els seus representants” quan la CGT, amb la majoria absoluta en el Comitè, es va negar a subscriure un conveni d’empresa amb condicions inferiors al conveni sectorial

La situació que es viu en les dues empreses de Grupo Marktel a València és de sobres coneguda. Propietat del Marquès de Vivanco i dedicades a l’activitat de Telemarketing o Contact Center, tant en Marktel Sericios Telefónicos SA com en Marktel Teleservicios SL, el sindicat CGT està sent objecte d’una dura repressió sindical fruit de la defensa legal i coherent dels drets laborals de la plantilla.

D’aquesta manera, tal com CGT ha vingut denunciant en els últims mesos, l’actuació de la direcció de Grupo Marktel, amb 700 treballadors a València, s’ha caracteritzat per vulnerar de manera reiterada la legislació laboral.

En el cas de la negativa dels delegats de CGT en Marktel Teleservicios SL a signar el conveni col·lectiu plantejat per l’empresa, un conveni amb pitjors condicions laborals que el conveni del sector, Marktel no ha dubtat en tractar d’imposar, malgrat els drets dels treballadors, el seu criteri. En primer lloc aplicant el conveni extraestatutari, ja que no estava signat, i en segon lloc tractant de reprimir qualsevol oposició i resistència a la seua forma de procedir.

Així, no solament va acomiadar a una dels delegats de CGT, Pepa Vañó, sinó que es va engegar la revocació dels representants de l’organització anarcosindicalista a través d’una, fins al moment desconeguda, “associació de treballadors de Marktel” amb la connivència d’UGT i CSIF.

La revocació en Marktel Teleservicios va ser finalment resolta de manera positiva per a CGT per la Conselleria d’Economia de la Generalitat Valenciana. Però l’actuació de Marktel “en el mateix marc de falta de prudència i en clar abús de dret”, segons constaten els serveis jurídics del Sector Federal de Telemarketing de CGT, ha sigut negar la condició de representants als delegats i delegades de CGT, desobeint la resolució de l’autoritat laboral.

I per si açò fóra poc, CSIF i tres revocants, van decidir instar a la celebració del judici contra CGT i la Generalitat Valenciana sol·licitant l’anul·lació de la resolució de la Conselleria que va donar la raó a la Confederació.

El sindicat ha convocat el dia del judici una concentració a les 11h30 a les portes dels jutjats. Acudiran militants de CGT provinents de diferents empreses de Telemarketing i d’altres sectors amb la finalitat de mostrar la seua solidaritat i denunciar “la repressió salvatge, la retrògrada reforma laboral que facilita actuacions empresarials com la de Marktel i, també, per a assenyalar la utilització "amarillista" d’una part dels treballadors a l’estil dels sindicats verticals”.

Gabinet de Premsa CGT-PV

València, 9 novembre 2015

Resolució Generalitat: *https://www.cgt-telemarketing.es/docattach/665/RESOLUCI%C3%93N-CONSELLERIA-MARKTEL-TELESERVICIOS.pdf

Més info:
http://www.cgtpv.org/Fotos-En-la-quarta-concentracio-davant-Grupo-Marktel-a-Valencia-CGT-exigeix-a-l.html

Castellano

CSIF lleva a juicio a CGT y a la Generalitat tras revocar ilegalmente a los cinco miembros del comité de empresa que no seguían los dictados de la compañía Marktel

El miércoles 11 de noviembre, se celebrará en el Juzgado de Lo Social nº16 de Valencia un juicio contra la Confederació General del Treball y la Generalitat Valenciana promovido por CSIF y particulares solicitando la anulación de la resolución de 6 de agosto de la Generalitat* que daba la razón a CGT y negaba la revocación de los cinco miembros de CGT del Comité de Empresa de Marktel Teleservicios, integrado también por dos delegados de CSIF y y otros dos de UGT. El conflicto laboral se desencadenó en “la peor empresa del sector en condiciones laborales de su plantilla y de respeto a los derechos de los trabajadores y sus representantes” cuando la CGT, con la mayoría absoluta en el Comité, se negó a suscribir un convenio de empresa con condiciones inferiores al convenio sectorial

La situación que se vive en las dos empresas de Grupo Marktel en Valencia es de sobra conocida. Propiedad del Marqués de Vivanco y dedicadas a la actividad de Telemarketing o Contact Center, tanto en Marktel Servicios Telefónicos SA como en Marktel Teleservicios SL, el sindicato CGT está siendo objeto de una dura represión sindical fruto de la defensa legal y coherente de los derechos laborales de la plantilla.

De esta manera, tal y como CGT ha venido denunciando en los últimos meses, la actuación de la dirección de Grupo Marktel, con 700 trabajadores en Valencia, se ha caracterizado por vulnerar de manera reiterada la legislación laboral.

En el caso de la negativa de los delegados de CGT en Marktel Teleservicios SL a firmar el convenio colectivo planteado por la empresa, un convenio con peores condiciones laborales que el convenio del sector, Marktel no ha dudado en tratar de imponer, pese a los derechos de los trabajadores, su criterio. En primer lugar aplicando el convenio extraestatutario, puesto que no estaba firmado, y en segundo lugar tratando de reprimir cualquier oposición y resistencia a su proceder.

Así, no sólo despidió a una de los delegados de CGT, Pepa Vañó, sino que se puso en marcha la revocación de los representantes de la organización anarcosindicalista a través de una, hasta el momento desconocida, “asociación de trabajadores de Marktel” con la connivencia de UGT y CSIF.

La revocación en Marktel Teleservicios fue finalmente resuelta de manera positiva para CGT por la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana. Pero la actuación de Marktel “en el mismo marco de falta de prudencia y en claro abuso de derecho”, según constatan los servicios jurídicos del Sector Federal de Telemarketing de CGT, ha sido negar la condición de representantes a los delegados y delegadas de CGT, desobedeciendo la resolución de la autoridad laboral.

Y por si esto fuera poco, CSIF y tres revocantes, decidieron instar a la celebración del juicio contra CGT y la Generalitat Valenciana solicitando la anulación de la resolución de la Conselleria que dio la razón a la Confederació.

El sindicato ha convocado el día del juicio una concentración a las 11h30 a las puertas de los juzgados. Acudirán militantes de CGT provenientes de distintas empresas de Telemarketing y de otros sectores con el fin de mostrar su solidaridad y denunciar “la represión salvaje, la retrógrada reforma laboral que facilita actuaciones empresariales como la de Marktel y, también, para señalar la utilización amarillista de una parte de los trabajadores al estilo de los sindicatos verticales”.

Gabinete de Prensa CGT-PV

Valencia, 9 noviembre 2015

Resolución Generalitat: *https://www.cgt-telemarketing.es/docattach/665/RESOLUCI%C3%93N-CONSELLERIA-MARKTEL-TELESERVICIOS.pdf

Más info:
http://www.cgtpv.org/Fotos-En-la-quarta-concentracio-davant-Grupo-Marktel-a-Valencia-CGT-exigeix-a-l.html