lunes, 25 de abril de 2016

El Consell hauria de revisar la llei sobre oposicions per a evitar excloure a candidats i candidates sobradament preparats

CGT ha rebut diverses propostes de col·lectius funcionarials enquadrats en Cossos d’Administració Especial de la Generalitat Valenciana, o aspirants a accedir als mateixos, sobre la conveniència de modificar determinats aspectes relacionats amb aquests Cossos, ja que en alguns casos no poden presentar-se ni a les pròpies places que estan cobrint interinament.

“Que la majoria de les i els aspirants a les oposicions siguen rebutjats per posseïr titulació superior a la requerida indica que alguna cosa s’està fent malament” assenyala Víctor Tormo, delegat sindical de CGT.

El problema es refereix a l’exclusivitat en l’exigència d’una titulació específica requerida per a l’accés, de conformitat amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, la qual cosa impedeix l’accés a persones que tenen una titulació superior a l’exigida, que també facilita els coneixements necessaris per a exercir la funcions dels llocs de treball corresponents a aquests Cossos. Així trobem a funcionàries i funcionaris de l’Administració Especial autonòmica, com a informàtiques, informàtics, agents mediambientals i especialistes en sistemes i tecnologies de la informació.

CGT denuncia que la Llei no permet la mobilitat de les funcionàries i funcionaris de l’Administració Especial de la Generalitat entre els diferents cossos creats, encara estant en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball. Pel que fa a la provisió de llocs de treball mitjançant borses d’ocupació temporal, ens trobem amb el cas que les borses d’un determinat cos s’utilitzen per a la provisió de llocs d’un altre cos, ja que no existeix relació entre les borses per titulacions i els diferents cossos creats.

A més, s’atorga major puntuació, pel que fa a l’experiència professional, a funcionàries i funcionaris que ocupen llocs d’Administració General, que no tenen res a veure amb els llocs de treball objecte de la borsa, que a personal d’altres administracions amb experiència específica en la matèria a exercir en el lloc de treball oferit. No puntuant-se en absolut a persones amb experiència que no han treballat per a l’administració.

“La Llei 10/2010 és un nyap”, declara Tormo. “Totes aquestes deficiències en la regulació i en l’adscripció de titulacions als Cossos d’Administració Especial justifica, al nostre entendre, una profunda revisió del sistema dissenyat”.

Sobre la Comissió de Savis ideada pel Consell per a tractar aspectes de la Funció Pública Valenciana, CGT mostra el seu rebuig i desconfiança, davant un òrgan que respon més a interessos partidistes que als interessos de la millora de la gestió pública.

Víctor Tormo Ruiz

Responsable Secretaria Comunicació CGT – Castelló