martes, 25 de abril de 2017

CGT denuncia el repartiment de primes fora de conveni entre 50 empleats de l’EMT per valor de mig milió d’euros a l’any

Nota de premsa

La Secció Sindical de CGT en l’Empresa Municipal de Transports de València denuncia que en la companyia pública s’estan repartint una sèrie primes que estan fora de les taules salarials del conveni per un valor major a 500 000 euros entre uns 50 treballadors.

El passat 7 d’abril, la direcció de l’EMT València va lliurar, en una comissió negociadora de conveni, d’un llistat de primes fora del propi conveni que l’EMT ha vingut pagant durant anys a treballadors de diferents nivells de l’empresa. Les primes ascendeixen a més de mig milió d’euros anuals i han sigut adjudicades per la direcció arbitràriament.

Tal com denuncia la Secció Sindical de CGT, “ningú ha sabut explicar per què causa i amb quin criteri s’han adjudicat aquestes primes”. El sindicat, assenyala a més que el que ha patit el gruix dels treballadors durant aquests últims anys “és la constant retallada de drets i salaris, al mateix temps que uns 50 privilegiats es repartien un total de més de 500 000 euros sense cap tipus de control, tan sols amb el criteri arbitrari dels màxims responsables de l’empresa”.

En el llistat adjunt apareixen les primes pagades l’any 2016. Les seues denominacions són Prima Consolidada, Prima Lloc Directiu, Prima de Dedicació Especial, i Prima Responsabilitat i Complement de Destinació, i gens tenen a veure amb complements de superior categoria.

En aquest sentit, la Confederació revela que la nova direcció de l’empresa està sol·licitant el consentiment per a complir amb la Llei de Protecció de Dades dels treballadors que tenen ingressos fora de taules per a fer-los públics.

Mentrestant, CGT exigeix que es deixen de pagar aquestes primes i que en la pròxima reunió de conveni, que es celebrarà el 21 d’abril, s’acorde per unanimitat posar fi a aquestes retribucions fora de conveni, per ser injustes i immorals.

Secció Sindical CGT-EMT València

Gabinet de Premsa CGT-PV

València, 20 d’abril 2017Castellano

Nota de prensa + archivo tabla primas

CGT denuncia el reparto de primas fuera de convenio entre 50 empleados de la EMT por valor de medio millón de euros al año

La Sección Sindical de CGT en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia denuncia que en la compañía pública se están repartiendo una serie primas que están fuera de las tablas salariales del convenio por un valor mayor a 500 000 euros entre unos 50 trabajadores.

El pasado 7 de abril, la dirección de la EMT Valencia hizo entrega, en una comisión negociadora de convenio, de un listado de primas fuera del propio convenio que la EMT ha venido pagando durante años a trabajadores de distintos niveles de la empresa. Las primas ascienden a más de medio millón de euros anuales y han sido adjudicadas por la dirección arbitrariamente.

Tal y como denuncia la Sección Sindical de CGT, “nadie ha sabido explicar por qué causa y con qué criterio se han adjudicado estas primas”. El sindicato, señala además que lo que ha padecido el grueso de los trabajadores durante estos últimos años “es el constante recorte de derechos y salarios, al tiempo que unos 50 privilegiados se repartían un total de más de 500 000 euros sin ningún tipo de control, tan solo con el criterio arbitrario de los máximos responsables de la empresa”.

En el listado adjunto aparecen las primas pagadas en el año 2016. Sus denominaciones son Prima Consolidada, Prima Puesto Directivo, Prima de Dedicación Especial, y Prima Responsabilidad y Complemento de Destino, y nada tienen que ver con complementos de superior categoría.

En este sentido, la Confederació revela que la nueva dirección de la empresa está solicitando el consentimiento para cumplir con la Ley de Protección de Datos de las trabajadoras que tienen ingresos fuera de tablas para hacerlos públicos.

Mientras tanto, CGT exige que se dejen de pagar estas primas y que en la próxima reunión de convenio, que se celebrará el 21 de abril, se acuerde por unanimidad poner fin a estas retribuciones fuera de convenio, por ser injustas e inmorales.

Sección Sindical CGT-EMT València

Gabinete de Prensa CGT-PV

València, 20 de abril 2017