miércoles, 25 de octubre de 2017

CGT critica la decisió del Suprem d’avalar l’ERO de RTVV i continuarà defensant que “Els treballadors no som els culpables”

A l’espera de llegir i estudiar la sentència completa del Tribunal Suprem sobre la demanda de l’ERO de RTVV presentada per la Confederació General del Treball que es va conèixer ahir, la valoració no pot ser més que negativa. El sindicat no obstant açò era conscient de la dificultat d’aconseguir una sentència positiva en el moment en què es va presentar demanda.

El que s’evidencia de la informació que ha facilitat el Tribunal Suprem és que no ha entrat a fons en les al·legacions presentades pel sindicat i s’ha limitat a ratificar la sentència de l’Audiència Nacional deixant-se portar per l’exposat en ella.D’aquesta forma, la CGT afirma que:

– El sindicat segueix pensant que la llei de tancament 4/2013 que va eliminar el servei públic de ràdio i televisió a la Comunitat Valenciana es va promulgar per a incomplir la sentència del TSJCV que declarava nul el primer ERO de RTVV. La prova és que sols unes hores després de conèixer aquella, el president Fabra va anunciar el tancament de RTVV. El que va venir després va ser un entramat “legal” per a justificar el tancament, la votació d’aqueixa llei de tancament va ser aprovada per la majoria absoluta del Partit Popular demostrant la inexistència de la separació de poders.

– S’insisteix erròniament en la causa econòmica per al tancament. L’empresa tancada, RTVV SAU, era una empresa sanejada de recent creació que fins i tot preveia beneficis. El deute va ser generat per l’antiga RTVV i assumida per la Generalitat pel que s’entén la inexistència d’aqueixa causa econòmica.

– El fet que la majoria de sindicats, a excepció de CGT, signara l’acord d’extinció no vol dir que estigueren d’acord amb ell. De fet en el preàmbul d’aquest acord s’expressa de manera unànime l’oposició al tancament.

– El TS reconeix que a pesar que el motiu del tancament va ser la “força major impròpia” no es va seguir el procediment específic (autorització administrativa), i aquest sol motiu és causa de nul·litat.

Aquesta sentència, com la de l’Audiència Nacional, torna a carregar les culpes sobre els treballadors, que paguen amb la pèrdua dels seus llocs de treball la inoperància dels gestors que van portar a la ruïna a RTVV i que tornen a anar-se de rositas, sense donar explicacions del malbaratament dels diners de tots els valencians.

Tampoc es pot oblidar el paper que ha jugat el govern del Botànic en aquest procés judicial, defensant amb ungles i dents l’ERO del Partit Popular i el tancament dels serveis públics de ràdio i televisió, i traint als treballadors de RTVV amb les seues promeses incomplides en negar-se a arribar un acord per a donar solució a aquest procés judicial.

Una vegada estudiada la sentència definitiva amb els serveis jurídics, la CGT decidirà si continua per la via judicial en altres instàncies fins a aconseguir que se li done la raó. Perquè, com l’organització ha defensat sempre “els treballadors no som els culpables”.

CGT #RTVVtornaremCGT critica la decisión del Supremo de avalar el ERE de RTVV y continuará defendiendo que “Los trabajadores no somos los culpables”

A la espera de leer y estudiar la sentencia completa del Tribunal Supremo sobre la demanda del ERE de RTVV presentada por la Confederación General del Trabajo que se conoció ayer, la valoración no puede ser más que negativa. El sindicato sin embargo era consciente de la dificultad de conseguir una sentencia positiva en el momento en que se presentó demanda.

Lo que se evidencia de la información que ha facilitado el Tribunal Supremo es que no ha entrado a fondo en las alegaciones presentadas por el sindicato y se ha limitado a ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional dejándose llevar por lo expuesto en ella.

De esta forma, la CGT afirma que:
El sindicato sigue pensando que ley de cierre 4/2013 que eliminó el servicio público de radio y televisión en la Comunidad Valenciana se promulgó para incumplir la sentencia del TSJCV que declaraba nulo el primer ERE de RTVV. La prueba es que apenas unas horas después de conocer aquella, el presidente Fabra anunció el cierre de RTVV. Lo que vino después fue un entramado “legal” para justificar el cierre, la votación de esa ley de cierre fue aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular demostrando la inexistencia de la separación de poderes.
Se insiste erróneamente en la causa económica para el cierre. La empresa cerrada, RTVV SAU, era una empresa saneada de reciente creación que incluso preveía beneficios. La deuda fue generada por la antigua RTVV y asumida por la Generalitat por lo que se entiende la inexistencia de esa causa económica.
El hecho de que la mayoría de sindicatos, a excepción de CGT, firmara el acuerdo de extinción no quiere decir que estuvieran de acuerdo con él. De hecho en el preámbulo de dicho acuerdo se expresa de manera unánime la oposición al cierre.
El TS reconoce que a pesar de que el motivo del cierre fue la “fuerza mayor impropia” no se siguió el procedimiento específico (autorización administrativa), y este solo motivo es causa de nulidad.Esta sentencia, como la de la Audiencia Nacional, vuelve a cargar las culpas sobre los trabajadores, que pagan con la pérdida de sus puestos de trabajo la inoperancia de los gestores que llevaron a la ruina a RTVV y que vuelven a irse de rositas, sin dar explicaciones del malgasto del dinero de todos los valencianos.

Tampoco se puede olvidar el papel que ha jugado el gobierno del Botànic en este proceso judicial, defendiendo con uñas y dientes el ERE del Partido Popular y el cierre de los servicios públicos de radio y televisión, y traicionando a los trabajadores de RTVV con sus promesas incumplidas al negarse a llegar un acuerdo para dar solución a este proceso judicial.

Una vez estudiada la sentencia definitiva con los servicios jurídicos, la CGT decidirá si continúa por la vía judicial en otras instancias hasta conseguir que se le dé la razón. Porque, como la organización ha defendido siempre “los trabajadores no somos los culpables”.

CGT #RTVVtornarem