viernes, 17 de noviembre de 2017

CGT-PV davant la manifestació del 18-N a València

El pròxim 18 de novembre, els sindicats CCOO i UGT han convocat a València una manifestació per a reivindicar un finançament just per a la nostra comunitat. Aquest acte, que serà recolzat per partits polítics i associacions, arriba després de signar amb la Patronal Valenciana (CEV) un manifest en el qual sol·liciten al Govern central un millor finançament. D’altra banda, les Corts Valencianes per unanimitat van aprovar una declaració en el mateix sentit.

La Confederació General del Treball del País Valencià (CGT-PV) no secundarà la citada manifestació promoguda pels qui haurien de preocupar-se més pels interessos dels i les treballadores, i menys pels dels partits polítics i associacions patronals. Considerem que el repartiment dels pressupostos estatals haurien de negociar-se entre l’Estat i cada Comunitat Autònoma, tenint-se en compte el principi de solidaritat. Però no solament en el repartiment que realitza l’Estat està el problema; el major problema l’hem tingut i continuem tenint-lo en l’assignació pressupostària que realitza el govern autonòmic en favor d’obres faraòniques i subvencions. Baste amb dir que en el present any, CCOO i UGT, a part d’altres subvencions de cursos, plans de formació, etc.; han rebut directament vuit-cents mil euros cadascuna en concepte de participació social. És comprensible que els qui més es beneficien d’aqueix finançament, promoguen manifests i manifestacions; a pesar que els coste tant convocar-les quan es tracta de defensar els drets dels i les treballadores, les pensions públiques i la defensa d’allò públic que han permès que acabe en mans privades.

Pensem que el tema del finançament és un tema polític i empresarial; per a obtenir més diners que repartir per a projectes que lluny estan de les necessitats dels ciutadans. Són les institucions polítiques valencianes i de l’Estat, les que han de solucionar un problema que elles mateixes han creat. Són els polítics del mateix signe de Madrid i de València els que han de solucionar el problema i no enfrontar als ciutadans d’unes o altres comunitats en un repartiment que hauria de ser igualitari, solidari i just.

La CGT no participa en la manifestació per considerar que amb ella no es defensen, ni protegeixen els drets dels i les treballadores valencianes; per considerar un problema per a la classe treballadora els seus convocants, i perquè els seus interessos res tenen a veure amb els de Ciudadanos, PSOE, PP o la Patronal valenciana, entre altres. La CGT creu i treballa per a la construcció d’una societat més justa i igualitària en tots els sentits; no solament en el repartiment més equitatiu dels diners entre patronals, polítics i sindicats majoritaris de les diferents comunitats autònomes i estatals.

Ens agradaria que el mateix zel posat per UGT i CCOO per conjuminar forces per a la manifestació del 18 de novembre, i fins i tot amb el PP i CEV, fóra emprat per a la defensa dels drets laborals de la ciutadania valenciana. Segurament una altra societat tindríem.

Secretariat Permanent CGT-PV

16 novembre 2017Comunicado de prensa 

CGT-PV ante la manifestación del 18-N en València

El próximo 18 de noviembre, los sindicatos CCOO y UGT han convocado en València una manifestación para reivindicar una financiación justa para nuestra comunidad. Este acto, que será apoyado por partidos políticos y asociaciones, llega tras firmar con la Patronal Valenciana (CEV) un manifiesto en el que solicitan al Gobierno central una mejor financiación. Por otra parte, las Cortes Valencianas por unanimidad aprobaron una declaración en el mismo sentido.

La Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) no secundará la citada manifestación promovida por quienes deberían preocuparse más por los intereses de los y las trabajadoras, y menos por los de los partidos políticos y asociaciones patronales. Consideramos que el reparto de los presupuestos estatales deberían negociarse entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, teniéndose en cuenta el principio de solidaridad. Pero no solo en el reparto que realiza el Estado está el problema; el mayor problema lo hemos tenido y continuamos teniéndolo en la asignación presupuestaria que realiza el gobierno autonómico en favor de obras faraónicas y subvenciones. Baste con decir que en el presente año, CCOO y UGT, aparte de otras subvenciones de cursos, planes de formación, etc.; han recibido directamente ochocientos mil euros cada una en concepto de participación social. Es comprensible que quienes más se benefician de esa financiación, promuevan manifiestos y manifestaciones; a pesar de que les cueste tanto convocarlas cuando se trata de defender los derechos de los y las trabajadoras, las pensiones públicas y la defensa de lo público que han permitido que acabe en manos privadas.

Pensamos que el tema de la financiación es un tema político y empresarial; para obtener más dinero que repartir para proyectos que lejos están de las necesidades de los ciudadanos. Son las instituciones políticas valencianas y del Estado, las que deben solucionar un problema que ellas mismas han creado. Son los políticos del mismo signo de Madrid y de València los que tienen que solucionar el problema y no enfrentar a los ciudadanos de unas u otras comunidades en un reparto que debería ser igualitario, solidario y justo.

La CGT no participa en la manifestación por considerar que con ella no se defienden, ni protegen los derechos de los y las trabajadoras valencianas; por considerar un problema para la clase trabajadora sus convocantes, y porque sus intereses nada tienen que ver con los de Ciudadanos, PSOE, PP o la Patronal valenciana, entre otros. La CGT cree y trabaja para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en todos los sentidos; no solo en el reparto más equitativo del dinero entre patronales, políticos y sindicatos mayoritarios de las diferentes comunidades autónomas y estatales.

Nos gustaría que el mismo celo puesto por UGT y CCOO por aunar fuerzas para la manifestación del 18 de noviembre, e incluso con el PP y CEV, fuera empleado para la defensa de los derechos laborales de la ciudadanía valenciana. Seguramente otra sociedad tendríamos.

Secretariado Permanente CGT-PV

16 noviembre 2017