viernes, 20 de abril de 2018

CGT-PV denuncia a l’empresa Tragsa per incomplir el VI Conveni Col·lectiu i l’Estatut dels Treballadors

Tragsa és l’empresa pública que, gràcies a l’encomana aprovada pel Consell, gestiona els recursos de les Unitats que componen el Servei de Bombers Forestals. Aquestes Unitats estàn destinades a l’extinció d’incendis forestals, i actuacions en altres emergències en matèria forestal al País Valencià. Entre d’altres coses, Tragsa s’encarrega de la contractació del personal d’aquestes unitats: 550 treballadors/es durant tot l’any, més 220 treballadors/es que s’incorporen en les Brigades de Reforç durant el període de màxim risc. Un total de 770 persones que any rere any es juguen la vida en l’extinció dels incendis forestals.

Segons el VI Conveni Col·lectiu del personal de l’empresa Tragsa adscrit al Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana, preveu en el seu article 23, que els treballadors/es de les Brigades de Reforç adquiriran la condició de fixes discontinus d’acord amb el que s’estableix en l’article 15.8 i l’art. 16 de l’Estatut dels Treballadors.

Però, malauradament, la realitat és un altra i Tragsa porta incomplint la llei des de 2015. Amb un 30% de la plantilla que treballa tot l’any precaritzat, amb un contracte d’obra o servei determinat i signant addendes semestrals. El cas dels treballadors/es que no treballen tot l’any la situació encara és més precària: de 220 aproximadament el 50% compliria els requisit per a ser fixe discontinu segons Inspecció de Treball de València; denúncia presentada per CGT-PV, on resol amb l’informe del 21 de desembre de 2016 que:

“l’empresa ha estat fent contractes per obra o servei determinat, amb els treballadors de les Brigades de Reforç, en lloc del contracte fixe discontinu procedent, conforme a la normativa i jurisprudència anomenada”.

A pesar de que 100 treballadors/es han passat ja pels jutjats i els jutges els han donat la raó en les seves demandes, Tragsa no només no aplica les sentències sinó que les recorre a instàncies superiors per tractar-se d’una empresa pública, amb tota la despesa a l’erari públic que el recurs suposa.

Front açò i vist el nul interès de Tragsa en complir la resolució d’Inspecció de Treball, s’està duent a terme el procés de denúncia judicial, perquè el personal puga consolidar els seus drets i dignificar un treball com el nostre amb un mínim d’estabilitat:

El dia 8 de maig de 2018 la CGT-PV torna a judici, convocant una concentració a les portes del Jutjat de Castelló per tal de recolzar als/les companys/es que hi han denunciat la seva situació laboral.

Demanem a Tragsa que deixe de crear precarietat laboral, reconega i accepte l’Informe d’Inspecció de Treball així com les Sentències estimatòries dels treballadors/res demandants/tes, cada volta més nombrosos/ses i aplique els contractes que correspon, indefinits a temps complet i fixes discontinus com diu la llei.

També demanem a la Generalitat Valenciana que s’implique per a resoldre aquesta situació que afecta una bona part del Servei de Bombers Forestals i que els deixa en l’indefensió i incertesa any rere any.

PROU DE PRECARIETAT AL SERVEI DE BOMBERS FORESTALS!!!

Secció Sindical CGT-PV Tragsa


18 abril de 2018

CGT-PV denuncia a la empresa Tragsa por incumplir el VI Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores

Tragsa es la empresa pública que, gracias a lo encomienda aprobada por el Consell, gestiona los recursos de las Unidades que componen el Servicio de Bomberos Forestales. Estas Unidades están destinadas a la extinción de incendios forestales, y actuaciones en otras emergencias en materia forestal en el País Valenciano. Entre otras cosas, Tragsa se encarga de la contratación del personal de estas unidades: 550 trabajadores/as durante todo el año, más 220 trabajadores/as que se incorporan en las Brigadas de Refuerzo durante el periodo de máximo riesgo. Un total de 770 personas que año tras año se juegan la vida en la extinción de los incendios forestales.

El VI Convenio Colectivo del personal de la empresa Tragsa adscrito al Servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana prevé en su artículo 23 que los trabajadores/as de las Brigadas de Refuerzo adquirirán la condición de fijos discontinuos de acuerdo con lo que se establece en los artículos 15.8 y 16 del Estatuto de los Trabajadores.

Pero, desgraciadamente, la realidad es otra y Tragsa lleva incumpliendo la ley desde 2015. Con un 30% de la plantilla que trabaja todo el año precarizada, con un contrato de obra o servicio determinado y firmando adendas semestrales. En el caso de los trabajadores/as que no trabajan todo el año la situación todavía es más precaria: de 220 aproximadamente el 50% cumpliría los requisitos para ser fijo discontinuo según Inspección de Trabajo de Valencia; tras la denuncia presentada por CGT-PV, donde resuelve con el informe del 21 de diciembre de 2016 que:

“la empresa ha estado haciendo contratos por obra o servicio determinado, con los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo, en lugar del contrato fijo discontinuo procedente, conforme a la normativa y jurisprudencia mencionada“.

A pesar de que 100 trabajadores/as han pasado ya por los juzgados y los jueces les han dado la razón en sus demandas, Tragsa no sólo no aplica las sentencias sino que las recurre a instancias superiores por tratarse de una empresa pública, con todo el gasto al erario público que el recurso supone.

Frente a esto y visto el nulo interés de Tragsa en cumplir la resolución de Inspección de Trabajo, se está llevando a cabo el proceso de denuncia judicial, para que el personal pueda consolidar sus derechos y dignificar un trabajo como el nuestro con un mínimo de estabilidad:

El día 8 de mayo de 2018 la CGT-PV vuelve a juicio, convocando una concentración a las puertas del Juzgado de Castelló para apoyar a los/las compañeros/as que han denunciado su situación laboral.

Pedimos a Tragsa que deje de crear precariedad laboral, reconozca y acepte el Informe de Inspección de Trabajo así como las Sentencias favorables a los trabajadores/as demandantes, cada vez más numerosos/as y que aplique los contratos que corresponden, indefinidos a tiempo completo y fijos discontinuos como dice la ley.

También pedimos a la Generalitat Valenciana que se implique para resolver esta situación que afecta a una buena parte del Servicio de Bomberos Forestales y que los deja en la indefensión e incertidumbre año tras año.

¡¡¡BASTA DE PRECARIEDAD EN EL SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES!!!

Sección Sindical CGT-PV Tragsa


18 abril de 2018