miércoles, 4 de abril de 2018

La lluita sindical de CGT en Girsa culmina amb un conveni col·lectiu que suposa el 40% d’increment mitjà dels salaris

L’arribada fa dos anys de la Confederació General del Treball a Girsa (Gestió Integral de Residus Sòlids S.A.) ha suposat un gir radical en les condicions de treball de les 31 persones que integren la plantilla. L’empresa semipública amb un accionariat que comparteixen Fomento de Construcciones y Contratas (49%) i la Diputació de València (51%) es troba en el Polígon Industrial Juan Carlos I, i arrossegava greus deficiències fruit de la pèssima gestió política i empresarial i de la inexistència d’un sindicalisme coherent

“Aquest acord significa dignitat per a moltes famílies”. Així resumeix el conveni Vicent Osma, delegat de CGT i de prevenció de riscos que ha participat, junt a un assessor de la central anarcosindicalista, en les negociacions la rúbrica de les quals es va aconseguir el 23 de març.

Fruit d’un ardu treball sindical que va començar fa dos anys amb l’entrada de la CGT en Girsa, el conveni col·lectiu suposa l’equiparació salarial als treballadors de la Diputació de València. D’aquesta forma, entre els increments de salari base, el reconeixement de l’antiguitat, la introducció de plusos i de complements diversos, el salari mitjà passa de 830 euros bruts mensuals a 1360 euros per als operaris de Girsa.

La importància de l’acord radica a més en què acaba definitivament amb la disparitat de condicions laborals que es donaven en l’empresa. La inexistència d’una negociació col·lectiva i la dubtosa labor dels responsables de Recursos Humans que responien als interessos de FCC (multinacional d’Esther Koplowitz i Carlos Slim) i de mesures imposades pels alcaldes i responsables polítics de torn havien instal·lat entre la plantilla condicions dispars i arbitràries. “Era un caos, l’organització del treball era demencial. Les conseqüències no afectaven només a la plantilla, sinó també al medi ambient”.

Tant és així que, en 2016, en guanyar les eleccions sindicals, el nou representant va denunciar davant Inspecció de Treball greus deficiències en seguretat laboral i mediambiental. Només quatre dies després de l’emissió d’un requeriment “de termini immediat” que obligava a l’empresa a esmenar les deficiències detectades per la Inspecció, moria un treballador en un lamentable accident laboral.

D’altra banda, Osma destaca que els canvis introduïts en la gestió de Girsa han suposat així mateix l’entrada en beneficis de l’empresa. El repte sindical ara és arrancar millores socials imprescindibles per a garantir mesures favorables per als qui, dia a dia, trauen endavant la labor en la planta de reciclatge.

La CGT-PV, a més de manifestar la seua satisfacció, insta a barallar les millores. Una lluita en la qual un sindicat combatiu és, a part d’un instrument imprescindible amb el qual aconseguir drets, aval del compliment de la legalitat que empara a treballadors i treballadores.

Gabinet de Premsa CGT-PV

València, 3 abril 2018Nota de prensa

La lucha sindical de CGT en Girsa culmina con un convenio colectivo que supone el 40% de incremento medio de los salarios

La llegada hace dos años de la Confederació General del Treball a Girsa (Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A.) ha supuesto un giro radical en las condiciones de trabajo de las 31personas que integran la plantilla. La empresa semipública con un accionariado que comparten Fomento de Construcciones y Contratas (49%) y la Diputación de Valencia (51%) se encuentra en el Polígono Industrial Juan Carlos, y arrastraba graves deficiencias fruto de la pésima gestión política y empresarial y de la inexistencia de un sindicalismo coherente

“Este acuerdo significa dignidad para muchas familias”. Así resume el convenio Vicent Osma, delegado de CGT y de prevención de riesgos que ha participado, junto a un asesor de la central anarcosindicalista, en las negociaciones cuya rúbrica se alcanzó el 23 de marzo.

Fruto de un arduo trabajo sindical que comenzó hace dos años con la entrada de la CGT en Girsa, el convenio colectivo supone la equiparación salarial a los trabajadores de la Diputación de València. De esta forma, entre los incrementos de salario base, el reconocimiento de la antigüedad, la introducción de pluses y de complementos diversos, el salario medio pasa de 830 euros brutos mensuales a 1360 euros para los operarios de Girsa.

La importancia del acuerdo radica además en que acaba definitivamente con la disparidad de condiciones laborales que se daban en la empresa. La inexistencia de una negociación colectiva y la dudosa labor de los responsables de Recursos Humanos que respondían a los intereses de FCC (multinacional de Esther Koplowitz y Carlos Slim) y de medidas impuestas por los alcaldes y responsables políticos de turno habían instalado entre la plantilla condiciones dispares y arbitrarias. “Era un caos, la organización del trabajo era demencial. Las consecuencias no afectaban sólo a la plantilla, sino también al medio ambiente”.

Tanto es así que, en 2016, nada más ganar las elecciones sindicales, el nuevo representante denunció ante Inspección de Trabajo graves deficiencias en seguridad laboral y medioambiental. Sólo cuatro días después de la emisión de un requerimiento “de plazo inmediato” que obligaba a la empresa a subsanar las deficiencias detectadas por la Inspección, fallecía un trabajador en un lamentable accidente laboral.

Por otro lado, Osma destaca que los cambios introducidos en la gestión de Girsa han supuesto asimismo la entrada en beneficios de la empresa. El reto sindical ahora es arrancar mejoras sociales imprescindibles para garantizar medidas favorables para quienes, día a día, sacan adelante la labor en la planta de reciclaje.

La CGT-PV, además de manifestar su satisfacción, insta a pelear las mejoras. Una lucha en la que un sindicato combativo es, aparte de un instrumento imprescindible con el que lograr derechos, aval del cumplimiento de la legalidad que ampara a trabajadores y trabajadoras.Gabinete de Prensa CGT-PVValència, 3 abril 2018