jueves, 7 de junio de 2018

CGT presenta un recurs en el Tribunal d’Estrasburg per l’ERO de RTVV

Comunicat de premsa

El passat 30 d’abril, la Confederació General del Treball va presentar recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans contra la sentència del Tribunal Suprem Español, de 24 d’octubre de 2017, en la qual confirmava la de l’Audiència Nacional que declarava “ajustat a dret” l’Expedient de Regulació d’Ocupació presentada per RTVV.

CGT va ser l’únic sindicat no signatari d’aquell ERO d’extinció i l’únic que va presentar les posteriors demandes davant les instàncies nacionals. L’únic sindicat que continua lluitant davant un ERO injust i arbitrari que van pagar únicament els treballadors.

El tancament realitzat pel PP, va ser avalat pel govern suposadament progressista del Botànic amb la seua defensa en l’Audiència Nacional, un Botànic que estant en l’oposició feia una defensa dels treballadors i es va comprometre amb ells a revertir l’ERO.

No solament es va incomplir aquella promesa, també la que van fer d’esclarir on hauria anat a parar cada euro en la gestió del PP. No s’ha obert una comissió d’investigació per a esbrinar on van ser a parar els 1300 milions del saqueig de Radiotelevisió Valenciana, ni aquest govern s’ha personat en els casos que segueixen oberts en diferents jutjats gràcies a les denúncies de la CGT.

El maltractament als treballadors de RTVV per part del Botànic, molts dels quals van accedir al seu lloc per mitjà d’unes proves selectives que ara es tracta de desprestigiar, els ha portat a fer-los únics culpables tant de la mala gestió com de la manipulació informativa. La generositat que s’ha tingut amb altres col·lectius com els treballadors de l’hospital de la Ribera, Divalterra o la Fundació Esportiva Municipal entre altres, no s’ha aplicat als treballadors de RTVV, als quals s’ha tractat com a autèntics empestats.

Després de tot açò, el govern del Botànic obrirà en breu una nova ràdio i televisió sense comptar amb els ex treballadors (només d’una manera provisional), començant de zero, i amb un model privatitzat, on només seran servei públic els informatius. La resta estarà gestionada per empreses privades amb la precarització laboral que suposa. Açò no és el servei públic que defensaven estant en l’oposició. Aquest model és el mateix que l’ara detingut Zaplana va intentar l’any 2002, o el que en la seua última etapa també va intentar el PP per mitjà d’Alberto Fabra, intents tots dos que van ser paralitzats en els tribunals.

El recurs presentat a Europa posa l’accent principalment en l’incompliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declarava nul l’acomiadament col·lectiu aplicat pel grup RTVV. L’aprovació de la llei de cas únic 4/2013 per majoria absoluta del PP i que va permetre el tancament, suposa una vulneració del dret a un procés equitatiu, ja que va tenir com a únic objectiu no aplicar una sentència ferma.

Aquest fet, entre altres, atempta en la nostra opinió contra els drets dels treballadors i vulnera el Conveni Europeu de Drets Humans, per la qual cosa esperem que encara que siga a llarg termini, una revisió del cas i de les seues irregularitats permeta una sentència que faça justícia amb els treballadors de RTVV després del cruel maltractament al que han sigut sotmesos per governs de diferent signe.

La lluita continua.

Antiga Secció Sindical de CGT en RTVV

7 juny de 2018Castellano

Comunicado de prensa

CGT presenta un recurso en el Tribunal de Estrasburgo por el ERE de RTVV

El pasado 30 de abril, la Confederación General del Trabajo presentó recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del Tribunal Supremo Español, de 24 de octubre de 2017, en la que confirmaba la de la Audiencia Nacional que declaraba “ajustado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo presentado por RTVV.

CGT fue el único sindicato no firmante de aquel ERE de extinción y el único que presentó las posteriores demandas ante las instancias nacionales. El único sindicato que continúa luchando ante un ERE injusto e arbitrario que pagaron únicamente los trabajadores.

El cierre realizado por el PP, fue avalado por el gobierno supuestamente progresista del Botànic con su defensa en la Audiencia Nacional, un Botànic que estando en la oposición hacía una defensa de los trabajadores y se comprometió con ellos en revertir el ERE.

No sólo se incumplió aquella promesa, también la que hicieron de esclarecer dónde habría ido a parar cada euro en la gestión del PP. No se ha abierto una comisión de investigación para averiguar dónde fueron a parar los 1300 millones del saqueo de Radiotelevisión Valenciana, ni este gobierno se ha personado en los casos que siguen abiertos en diferentes juzgados gracias a las denuncias de la CGT.

El maltrato a los trabajadores de RTVV por parte del Botànic, muchos de los cuales accedieron a su puesto por medio de unas pruebas selectivas que ahora se trata de desprestigiar, les ha llevado a hacerlos únicos culpables tanto de la mala gestión como de la manipulación informativa. La generosidad que se ha tenido con otros colectivos como los trabajadores del hospital de la Ribera, Divalterra o la Fundación Deportiva Municipal entre otros, no se ha aplicado a los trabajadores de RTVV, a los que se ha tratado como auténticos apestados.

Después de todo esto, el gobierno del Botànic va a abrir en breve una nueva radio y televisión sin contar con los ex trabajadores (sólo de una manera provisional), empezando de cero, y con un modelo privatizado, donde sólo serán servicio público los informativos. El resto estará gestionado por empresas privadas con la precarización laboral que ello supone. Eso no es el servicio público que defendían estando en la oposición. Este modelo es el mismo que el ahora detenido Zaplana intentó en el año 2002, o el que en su última etapa también intentó el PP por medio de Alberto Fabra, intentos ambos que fueron paralizados en los tribunales.

El recurso presentado en Europa hace hincapié principalmente en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaraba nulo el despido colectivo aplicado por el grupo RTVV. La aprobación de la ley de caso único 4/2013 por mayoría absoluta del PP y que permitió el cierre, supone una vulneración del derecho a un proceso equitativo, ya que tuvo como único objetivo no aplicar una sentencia firme.

Este hecho, entre otros, atenta en nuestra opinión contra los derechos de los trabajadores y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que esperamos que aunque sea a largo plazo, una revisión del caso y de sus irregularidades permita una sentencia que haga justicia con los trabajadores de RTVV después del cruel maltrato al que han sido sometidos por gobiernos de diferente signo.

La lucha continúa.

Antigua Sección Sindical de CGT en RTVV

7 junio de 2018