viernes, 25 de enero de 2019

Bombers Forestals de CGT-PV agraeixen la participació en la caixa de resistència que va ajudar a endurar la vaga indefinida de finals de 2018

La Secció Sindical de Bombers Forestals de la Confederació General del Treball del País Valencià en Tragsa va posar en marxa durant la vaga iniciada el passat 14 de setembre i que va durar prop de 70 dies una efectiva eina de lluita basada en la solidaritat: la caixa de resistència. Després de l’èxit de la vaga, la tasca de la contracta Tragsa va passar a una empresa pública creada a aquest efecte dependent de la Generalitat Valenciana, SGISE, i es va reconéixer una compensació retributiva per als empleats d’acord amb el nou conveni. L’afiliació de CGT-PV en SGISE ha decidit fer públic el seu agraïment les persones què van fer efectiva la seua solidaritat en forma d’aportació a la caixa de resistència així com reivindicar un instrument propi del moviment obrer tan antic com eficaç.

En un informe elaborat per la Secció Sindical de l’organització anarcosindicalista, es troben negre sobre blanc les xifres, noms i paraules de la solidaritat.

En total, 6420€, aportats per 24 ens i persones, quasi tots de la CGT, que es van repartir entre 59 treballadors en vaga. D’aquesta manera, es va aconseguir contribuir a fer més suportable la protesta aportant 21,55€ per dia d’aturada indefinida.

A més, gràcies a la caixa de resistència es va poder abonar una multa interposada contra el sindicat per part de Delegació de Govern arran la mobilització el passat 9 d’Octubre de 2018 davant el Palau de la Generalitat. Multa de 601€, encara que es van liquidar 300,50€ en pagar-la immediatament, que ha sigut recorreguda pels serveis jurídics de CGT-PV.

Així mateix, des de la Secció Sindical es destaca que 44 treballadors dels quals van portar avant l’aturada i que podien haver-se beneficiat de les aportacions a la caixa de resistència, van decidir renunciar als diners que els corresponien per a incrementar així la quantitat destinada als companys en situacions més precàries.

Finalment, com a mostra de gratitud, els Bombers Forestals de CGT-PV fan visibles els ens i persones que es van solidaritzar en moments crucials per aconseguir els seus objectius: Sindicat de Transports, Comunicacions; Federació Local Jurídica CGT, Víctor Javier Toboso; Sindicat de Transports i Comunicacions, Confederació General del Treball, SOV CGT Salamanca, Confederació Regional de Madrid i Castella; Secció Sindical Estatal de SASEMAR, Sector Mar de la CGT; Secció Sindical Iberdrola CGT; Anna i Joan; Alfonso Javier Bermejo; Federació de Transports i Comunicació CGT; Sindicat Administració Pública CGT-PV; Sindicat únic de Treballadors de Banca; Ramón Lozano; Sindicat Metall, Energia, Química i Mineria CGT; Federació Comarcal Baix Llobregat CGT; Rosa Ana García; Associació de Treballadors BRIF Lubia; Federació Intercomarcal de CGT Castelló, Federació de Sindicats de Treballadors CGT; Javier Manzano; Joaquín Mengual; Sindicat de Telefònica CGT i Sindicat de CGT Alacant.

Gabinet de Premsa CGT-PV

València, 25 gener 2019

Nota de prensa

Bombers Forestals de CGT-PV agradecen la participación en la caja de resistencia que ayudó a sobrellevar la huelga indefinida de finales de 2018


La Sección Sindical de Bombers Forestals de la Confederació General del Treball del País Valencià en Tragsa puso en marcha durante la huelga iniciada el pasado 14 de septiembre y que duró cerca de 70 días una efectiva herramienta de lucha basada en la solidaridad: la caja de resistencia. Tras el éxito de la huelga, la tarea de la contratista Tragsa pasó a una empresa pública creada al efecto dependiente de la Generalitat Valenciana, SGISE, y se reconoció una compensación retributiva para los empleados de acuerdo con el nuevo convenio. La afiliación de CGT-PV en SGISE ha decidido hacer público su agradecimiento a quienes hicieron efectiva su solidaridad en forma de aportación a la caja de resistencia así como reivindicar un instrumento propio del movimiento obrero tan antiguo como eficaz.

En un informe elaborado por la Sección Sindical de la organización anarcosindicalista, se encuentran negro sobre blanco las cifras, nombres y palabras de la solidaridad.

En total, 6420€, aportados por 24 entes y personas, casi todos de la CGT, que se repartieron entre 59 trabajadores en huelga. De esta manera, se consiguió contribuir a hacer más llevadera la protesta aportando 21,55€ por día de paro indefinido.

Además, gracias a la caja de resistencia se pudo abonar una multa interpuesta contra el sindicato por parte de Delegación de Gobierno a raíz de la movilización el pasado 9 d’Octubre de 2018 ante el Palau de la Generalitat. Multa de 601€, aunque se liquidaron 300,50€ al pagarla inmediatamente, que ha sido recurrida por los servicios jurídicos de CGT-PV.

Asimismo, desde la Sección Sindical se destaca que 44 trabajadores de los que llevaron adelante el paro y que podían haberse beneficiado de las aportaciones a la caja de resistencia, decidieron renunciar al dinero que les correspondía para incrementar así la cantidad destinada a los compañeros en situaciones más precarias.

Por último, como muestra de gratitud, los Bombers Forestals de CGT-PV hacen visibles los entes y personas que se solidarizaron en momentos cruciales para conseguir alcanzar sus objetivos: Sindicat de Transports, Comunicacions; Federación Local Jurídica CGT, Víctor Javier Toboso; Sindicato de Transportes y Comunicaciones, Confederación General del Trabajo, SOV CGT Salamanca, Confederación Regional de Madrid y Castilla; Sección Sindical Estatal de SASEMAR, Sector Mar de la CGT; Sección Sindical Iberdrola CGT; Anna i Joan; Alfonso Javier Bermejo; Federación de Transportes y Comunicación CGT; Sindicato Administración Pública CGT-PV; Sindicato único de Trabajadores de Banca; Ramón Lozano; Sindicato Metal, Energía, Química y Minería CGT; Federación Comarcal Baix Llobregat CGT; Rosa Ana García; Asociación de Trabajadores BRIF Lubia; Federación Intercomarcal de CGT Castelló, Federación de Sindicatos de Trabajadores CGT; Javier Manzano; Joaquín Mengual; Sindicato de Telefónica CGT y Sindicato de CGT Alicante.

Gabinete de Prensa CGT-PV

València, 25 enero 2019